ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

REGULAMINY

REGULAMIN RAMOWY BIBLIOTEKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu/Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu/Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Na podstawie Regulaminu Ramowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach sporządzane są Regulaminy Działów i Filii.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
5. Traci moc Ramowy Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni dla Dorosłych, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia dla Dorosłych wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI NAUKOWEJ

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni i Czytelni Naukowej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia
i Czytelnia Naukowa wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni i Czytelni Naukowej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018 z dnia 16.07.2018 r.

REGULAMIN DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA
W TARNOWSKICH GÓRACH
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci i młodzież 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu dzieci 2,00 zł (płatne z góry)
 za wydanie duplikatu dorośli 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 20 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
W przypadku książek z poziomu I-go ich ilość może być większa niż 20.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
8. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu dla Dzieci i Młodzieży, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 2 ust. 4 Dział dla Dzieci
i Młodzieży wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może odstąpić od pobierania kar.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu dla Dzieci Młodzieży. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Działu dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI JĘZYKOWEJ I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą, w pierwszej kolejności, korzystać: inwalidzi wzroku, dyslektycy oraz osoby niezdolne do samodzielnego czytania.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.
Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości wydawnicze, pozycje do nauki języka obcego).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia Językowa i Książki Mówionej wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.01.2012 roku.

REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Czytelni Czasopism zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę czytelnika rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Czytelnię Czasopism o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie czytelnika.
6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM
1. Z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po uprzednim wpisaniu się na indywidualną kartę osobową czytelnika.
2. Archiwalne numery czasopism można wypożyczać. Warunkiem wypożyczenia tych czasopism jest założenie karty czytelnika.
3. Udostępnianie i wypożyczanie czasopism jest nieodpłatne.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
5. Nie wypożycza się na zewnątrz dzienników oraz tygodnika „Gwarek”.
6. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu czasopism telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE CZASOPISM
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania czasopism będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej; powinien też zwrócić uwagę na stan czasopisma przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone czasopismo wynosi aktualną wartość rynkową czasopisma.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia czasopisma, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE CZASOPISM
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem czasopism ponad termin określony w § 2 ust. 4 Czytelnia Czasopism wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od czasopism wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie czasopisma i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Czytelni Czasopism. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Czytelni Czasopism z dnia 01.08.2011 roku.

Indeks czasopism udostępnianych w Czytelni Czasopism znajdziesz tutaj

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym, naukowym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

4. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.

5. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnia czytelny dokument tożsamości. Dane osobowe wykorzystane są wyłącznie na użytek wewnętrzny Biblioteki, dla potrzeb statystycznych i ewidencyjnych – art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia stanowiska komputerowego oczekującej osobie. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

7. W czasie sesji wyszukiwawczej użytkownicy mogą dokonywać wydruków komputerowych z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Skalkulowana cena wydruku jednej strony tekstu – 0,45 zł, jednej strony grafiki – 1,40 zł.

8. Użytkownikowi zabrania się:
a) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
b) wykorzystywania komputera do czynności niezgodnych z prawem,
c) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
d) instalowanie (uruchamianie) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
e) zakładanie przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
f) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
g) łamanie zabezpieczeń systemu,
h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
i) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

10. Pracownicy Biblioteki mają prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac i natychmiastowego przerwania sesji w przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lub jeżeli uznają, że wykonywane są inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

11. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zapisane w komputerach prywatne dane, pliki oraz pozostawione nośniki zewnętrzne.

13. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika Biblioteki własnego urządzenia komputerowego.

14. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego.

15. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

16. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest równoznaczne ze znajomością
i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.

17. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Czytelni Internetowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych (Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, § 6 pkt 1).

18. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2016 r.

Regulamin Galerii Antresola

1. Galeria dostępna jest dla twórców różnych środowisk artystycznych Tarnowskich Gór oraz artystów z całej Polski i innych krajów.

2. W Galerii organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych.

3. Dopuszcza się ekspozycje malarskie, graficzne, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie i inne formy przestrzenne.

4. Prace przekazywane na wystawę przez twórców winny być oprawione zgodnie z zasadami ekspozycji, z wymogami dla danej techniki artystycznej oraz dostosowane do możliwości technicznych eksponowania ich w Galerii.

5. O terminie dostarczenia prac i materiałów przez twórców decydują Ewa Rakowska, Ewa Kocyga -Wach.

6. Wystawiający twórcy zobowiązani są do montażu ekspozycji zgodnie z własną wizją oraz możliwościami Galerii najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia ekspozycji.

7. Każdy z twórców zobowiązany jest do odbioru eksponowanych prac w terminie 2 dni od dnia zakończenia wystawy. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie po upływie ww. terminu.

8. Prezentacja wystaw w Galerii Antresola jest bezpłatna.

9. Twórcy we własnym zakresie przygotowują wernisaż wystawy, Biblioteka zapewnia jedynie prosty poczęstunek (kawa, herbata).

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność wystawionych przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez twórców.

11. Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku.

Wniosek o udostępnienie Galerii Antresola do pobrania>>>

REGULAMIN FILII

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
2. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych placówek należących do własnej sieci znajduje się poszukiwana przez niego książka.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

większe czcionki
kontrast