ul. Zamkowa 5 42-600 Tarnowskie Góry
32 285-41-60
32 381 22 20

REGULAMINY

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem.

b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.

7. Opłata za identyfikator wynosi:

– dorośli – 2,00 zł
– dzieci (do lat 14 – tu) – 1.00 zł
– emeryci i renciści – 1,00 zł
– za wydanie duplikatu – 5,00 zł (płatne z góry)

Na kwotę wpłaconą za identyfikator Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego.

b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.

Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odbierana kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą identyfikatora.

2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.

3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza, celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia w MBP, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

7. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

8. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika)

9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

11.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5. Czytelnik może za zgoda kierownika Działu, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających za zwrotem książek ponad termin określony w § 3 Biblioteka wysyła upomnienia:

I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 3,00 zł
II upomnieniekara za przetrzymanie – 4,00 zł + koszty wysyłki upomnienia – 6,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 6,00 zł + koszty wysyłki upomnienia – 9,00 zł

2. Od książek wypożyczonych na czas krótszy niż 1 miesiąc Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Pracę Czytelni Czasopism oraz Wypożyczalni Książki Mówionej reguluje osobny regulamin.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI NAUKOWEJ

 § 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem.

b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.

7. Opłata za identyfikator wynosi:

– dorośli 2,00 zł
– dzieci (do lat 14) 1,00 zł
– emeryci i renciści 1,00 zł
– za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)

Na kwotę wpłaconą za identyfikator Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego.

b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.

Kaucja za wypożyczona książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odbierana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą identyfikatora.

2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego kont. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.

3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosz, celem zablokowania konta .Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia w MBP, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

4. Jednorazowo można wypożyczyć dowolną ilość książek na okres 1 tygodnia.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika)

8. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

10.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5. Czytelnik może za zgoda kierownika Działu,dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających za zwrotem książek ponad termin określony w § 3 pkt 4 Czytelnia Naukowa wysyła upomnienia:

– I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 9,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
– III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł

2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Pracę Czytelni Czasopism oraz Wypożyczalni Książki Mówionej reguluje osobny regulamin.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009r.

REGULAMIN DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 § 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem.

b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.

7. Opłata za identyfikator wynosi:

dorośli 2,00 zł
dzieci i młodzież 1.00 zł
emeryci i renciści 1,00 zł
za wydanie duplikatu dzieci 2,00 zł
za wydanie duplikatu dorośli 5,00

Na kwotę wpłaconą za identyfikator Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora.

2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta.. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie czytelnik zobowiązany jest przyjść do biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.

3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza, celem zablokowania konta .Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator do czasu zgłoszenia w MBP Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąca.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika).

8. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

10.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. Czytelnik może za zgoda kierownika Działu dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających za zwrotem książek ponad termin określony w § 3 pkt 4 Dział dla Dzieci wysyła upomnienia:

– I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 2,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 4,00 zł
– III upomnienie – kara za przetrzymanie – 6,00 zł

2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę za zwłokę.

3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Pracę Czytelni Czasopism oraz Wypożyczalni Książki Mówionej reguluje osobny regulamin.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI JĘZYKOWEJ I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele. Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą korzystać w pierwszej kolejności: inwalidzi wzroku, dyslektycy oraz osoby niezdolne do samodzielnego czytania.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem;

b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych, miejsca nauki.

6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.

7. Opłata za identyfikator wynosi:

– dorośli – 2,00 zł
– dzieci (do lat 14) – 1,00 zł
– emeryci i renciści – 1,00 zł
– za wydanie duplikatu – 5,00 zł (płatne z góry)

Na kwotę wpłaconą za identyfikator Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

8.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

§ 2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego.

b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.

Kaucja za wypożyczona książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości, pozycje do nauki języka obcego).

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z bibliotek (spoza Tarnowskich Gór na koszt czytelnika ).

7. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5. Czytelnik może za zgoda pracownika Działu, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających za zwrotem książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia:

I upomnienie – 3,00 zł
II upomnienie – 5,00 zł
III upomnienie – 9,00 zł

2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje pracownik Działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM

1. Z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po wpisaniu się do zeszytu udostępnień.

2. Udostępnianie na miejscu zbiorów jest nieodpłatne.

3. Istnieje możliwość wypożyczania archiwalnych numerów czasopism do domu.

4. Warunkiem wypożyczenia czasopism archiwalnych jest założenie karty czytelnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz podpisanie zgody na wykorzystanie danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.).

5. Czasopisma z Czytelni można wypożyczać na okres 1 tygodnia.

6. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 egz. czasopism.

7. Okres wypożyczenia czasopism można przedłużać telefonicznie lub przychodząc do biblioteki.

8. Za niezwrócone w terminie czasopisma pobiera się karę w wysokości 0,50 zł za jeden dzień zwłoki. Koszt wysłanego upomnienia doliczany jest do kwoty kary.

– I upomnienie – 3,00 zł
– II upomnienie – 6,00 zł
– III upomnienie – 9,00 zł.

9. Za pobrane kary Czytelnia prenumeruje dodatkowe tytuły czasopism.

10. Z Czytelni Czasopism nie wypożyczane są do domu następujące tytuły czasopism:
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Zachodni, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Sport, Rzeczpospolita, Gwarek, czasopisma regionalne.

11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych czasopism.

12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie, które jest równowartością ceny czasopisma.

13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, niszczenie, częste niezwracanie czasopism w terminie) na stałe pozbawiony z prawa korzystania z biblioteki. Decyzję podejmuje kierownik Czytelni Czasopism.

14. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011r.

Indeks czasopism udostępnianych w Czytelni Czasopism znajdziesz tutaj

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym, naukowym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązani są do zachowania ciszy.

4. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.

5. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnia czytelny dokument tożsamości. Dane osobowe wykorzystane są wyłącznie na użytek wewnętrzny Biblioteki, dla potrzeb statystycznych i ewidencyjnych – art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia stanowiska komputerowego oczekującej osobie. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

7. W czasie sesji wyszukiwawczej użytkownicy mogą dokonywać wydruków komputerowych z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Skalkulowana cena wydruku jednej strony tekstu – 0,45 zł, jednej strony grafiki – 1,40 zł.

8. Użytkownikowi zabrania się:
a) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
b) wykorzystywania komputera do czynności niezgodnych z prawem,
c) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
d) instalowanie (uruchamianie) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
e) zakładanie przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
f) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
g) łamanie zabezpieczeń systemu,
h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
i) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

10. Pracownicy Biblioteki mają prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac i natychmiastowego przerwania sesji w przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lub jeżeli uznają, że wykonywane są inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

11. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zapisane w komputerach prywatne dane, pliki oraz pozostawione nośniki zewnętrzne.

13. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika Biblioteki własnego urządzenia komputerowego.

14. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego.

15. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

16. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest równoznaczne ze znajomością
i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.

17. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Czytelni Internetowej może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych (Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, § 6 pkt 1).

18. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2016 r.

Regulamin Galerii Antresola

1. Galeria dostępna jest dla twórców różnych środowisk artystycznych Tarnowskich Gór oraz artystów z całej Polski i innych krajów.

2. W Galerii organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych.

3. Dopuszcza się ekspozycje malarskie, graficzne, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie i inne formy przestrzenne.

4. Prace przekazywane na wystawę przez twórców winny być oprawione zgodnie z zasadami ekspozycji, z wymogami dla danej techniki artystycznej oraz dostosowane do możliwości technicznych eksponowania ich w Galerii.

5. O terminie dostarczenia prac i materiałów przez twórców decydują Ewa Rakowska, Ewa Kocyga -Wach.

6. Wystawiający twórcy zobowiązani są do montażu ekspozycji zgodnie z własną wizją oraz możliwościami Galerii najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia ekspozycji.

7. Każdy z twórców zobowiązany jest do odbioru eksponowanych prac w terminie 2 dni od dnia zakończenia wystawy. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie po upływie ww. terminu.

8. Prezentacja wystaw w Galerii Antresola jest bezpłatna.

9. Twórcy we własnym zakresie przygotowują wernisaż wystawy, Biblioteka zapewnia jedynie prosty poczęstunek (kawa, herbata).

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność wystawionych przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez twórców.

11. Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku.

Wniosek o udostępnienie Galerii Antresola do pobrania>>>

REGULAMIN FILII

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),
b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego,
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek

Kaucja za wypożyczona książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.

2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik obowiązany jest przyjść do biblioteki i przedłużyć termin zwrotu książek.

2. Jednorazowo można wypożyczyć książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (na koszt czytelnika).

7. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.

3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 Biblioteka wysyła upomnienia:

I upomnienie – 3,00 zł
II upomnienie – 5,00 zł
III upomnienie – 9,00 zł.

2. Od książek wypożyczanych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik działu. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.

większe czcionki
kontrast