Ładowanie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.08.2022 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.biblioteka.tgory.pl

 • strona wyposażona jest w specjalny panel oferujący różne formy dostępności dla osób borykających się z różnym wykluczeniem cyfrowym;
 • strona jest responsywna i posiada standardową kolorystykę ułatwiającą czytanie;
 • strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienia i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny);
 • strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS;
 • stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści;
 • strona posiada możliwość wyboru różnych kontrastów;
 • strona umożliwia nawigację z wykorzystaniem klawiatury;
 • strona umożliwia powiększanie i zmniejszanie czcionki;
 • strona umożliwia podkreślanie i podświetlanie linków.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewa Rakowska, adres poczty elektronicznej: promocja@biblioteka.tgory.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 791 751 721

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze:

Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Centralna – Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry

 • Po obu stronach budynku znajdują się parkingi dla samochodów osobowych – brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Zamkowej niedostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, drugie od strony ul. Nowaka z podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – przy wejściu dodatkowo umieszczono dzwonek wzywający Pracownika.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Działy biblioteczne zlokalizowane są na parterze i piętrze budynku, na parterze dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do Czytelni Czasopism, Wypożyczalni i Czytelni Naukowej oraz Działu Administracji.
 • W budynku na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z możliwością przywołania pracownika sygnałem dźwiękowym.
 • Na każdej dostępnej dla użytkowników kondygnacji zamontowano plan tyflograficzny.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pomieszczenie przeznaczone do organizacji wydarzeń kulturalnych (Czytelnia Czasopism) wyposażono w pętlę indukcyjną.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Jest  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy
  o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 285 41 60 – Pracownik pomoże
  w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Jest możliwość skorzystania z usługi „Książka na telefon” skierowaną do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Biblioteki –  wystarczy zadzwonić pod numer tel. 32 285-41-60 wew. 13 i uzgodnić tytuły książek i termin, w którym zostaną dostarczone, można się również kontaktować drogą mailową pod adresem kontakt@biblioteka.tgory.pl

FILIA NR 1 LASOWICE ul. Leśna 23 Szkoła Podstawowa nr 5

 • Dostępność wejścia do budynku: przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 384 29 85 – Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

FILIA NR 2 OSIEDLE PRZYJAŹŃ ul. Janasa 11 Szkoła Podstawowa nr 8

 • Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 384 75 51 – Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

FILIA NR 4 BOBROWNIKI Śl. ul. Główna 27

 • Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw wejścia do budynku – oznakowane są kopertą na niebieskim polu.
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 384 08 70– Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

FILIA NR 5 REPTY Śl. ul. Witosa 61

 • Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 384 83 38 – Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

FILIA NR 9 STRZYBNICA ul. Kościelna 36

 • Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 284 29 96 – Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

FILIA NR 12 OSADA JANA ul. Zaciszna 17 Szkoła Podstawowa nr 10

 • Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind : budynek nie posiada wind
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem  – nr telefonu 32 285 95 73 – Pracownik pomoże w skorzystaniu  z usług Biblioteki.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Film w języku migowym zapraszający do Biblioteki

Zobacz film

Tłumaczenie na język migowy Ewa Szymczak

Dziękujemy firmie http://raffshorizonfilms.com/ za realizację filmu.

Nadchodzące wydarzenia

p
w
ś
c
p
s
n
p
w
ś
c
p
s
n
28
29
30
31
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
1
02 września 2023    
10:00 - 11:30
30 września 2023    
10:00 - 11:00
Events on 02 września 2023
02 wrz
Events on 28 września 2023
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco