Ładowanie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://biblioteka.tgory.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Powody braku spełniania wymagań

 • Treści opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona wyposażona jest w specjalny panel oferujący różne formy dostępności dla osób borykających się z różnym wykluczeniem cyfrowym.
 • Strona jest responsywna i posiada standardową kolorystykę ułatwiającą czytanie.
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienia i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny).
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści.
 • Strona posiada możliwość wyboru różnych kontrastów.
 • Strona umożliwia nawigację z wykorzystaniem klawiatury.
 • Strona umożliwia powiększanie i zmniejszanie czcionki.
 • Strona umożliwia podkreślanie i podświetlanie linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Rakowska, promocja@biblioteka.tgory.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 791 751 721 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Centralna

ul. Zamkowa 5
42-600 Tarnowskie Góry

Po obu stronach budynku znajdują się parkingi dla samochodów osobowych – brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Zamkowej niedostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, drugie od strony ul. Nowaka z podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – przy wejściu dodatkowo umieszczono dzwonek wzywający Pracownika.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Działy biblioteczne zlokalizowane są na parterze i piętrze budynku, na parterze dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do Czytelni Czasopism, Wypożyczalni i Czytelni Naukowej oraz Działu Administracji.

W budynku na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z możliwością przywołania pracownika sygnałem dźwiękowym.

Na każdej dostępnej dla użytkowników kondygnacji zamontowano plan tyflograficzny.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenie przeznaczone do organizacji wydarzeń kulturalnych (Czytelnia Czasopism) wyposażono w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W Bibliotece znajduje się powiększalnik tekstu GoVision PRO, powiększający obraz od 1,7x do 68x.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu +48 32 285 41 60 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Jest możliwość skorzystania z usługi „Książka na telefon” skierowaną do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Biblioteki – wystarczy zadzwonić pod numer tel. + 48 32 285 41 60 wewnętrzny 13 i uzgodnić tytuły książek i termin, w którym zostaną dostarczone, można się również kontaktować drogą mailową pod adresem kontakt@biblioteka.tgory.pl.

Filia nr 1 Lasowice

ul. Leśna 23 Szkoła Podstawowa nr 5
42-600 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 384 29 85 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Filia nr 2 Osiedle Przyjaźń

ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 384 75 51 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Filia nr 4 Bobrowniki Śląskie

ul. Główna 27
42-605 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw wejścia do budynku – oznakowane są kopertą na niebieskim polu.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 384 08 70 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Filia nr 5 Repty Śląskie

ul. Witosa 61
42-603 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 384 83 38 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Filia nr 9 Strzybnica

ul. Kościelna 36
42-609 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 284 29 96 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Filia nr 12 Osada Jana

ul. Zaciszna 17 Szkoła Podstawowa nr 10
42-606 Tarnowskie Góry

Dostępność wejścia do budynku: brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich – brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym – Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu + 48 32 285 95 73 – Pracownik pomoże w skorzystaniu z usług Biblioteki.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/biblioteka,m,2642,raport.html
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w  Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Film w języku migowym zapraszający do Biblioteki

  Zobacz film

  Tłumaczenie na język migowy Ewa Szymczak

  Dziękujemy firmie http://raffshorizonfilms.com/ za realizację filmu.

  Nadchodzące wydarzenia

  p
  w
  ś
  c
  p
  s
  n
  p
  w
  ś
  c
  p
  s
  n
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  23 sty
  23 stycznia 2023 - 27 stycznia 2023    
  10:00 - 11:00
  26 sty
  26 stycznia 2023    
  15:30 - 16:30
  Events on 15 stycznia 2023
  Events on 23 stycznia 2023
  Events on 26 stycznia 2023
  Newsletter

  Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco