Ładowanie

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

I
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Podstawą prawną działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach są:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012, poz.406),
 • ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. 2012, poz. 642 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • ustawa dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
 • porozumienie nr 53/2007 z 2007 r., pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Powiatem Tarnogórskim w sprawie prowadzenia przez Gminę zadania biblioteki powiatowej,
 • niniejszy statut.

§ 2

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Tarnowskie Góry.
 3. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry i posiada osobowość prawną.
 4. Biblioteka może używać nazwy skróconej – MBP im. Bolesława Lubosza.

§ 3

 1. Biblioteka obejmuje swoją działalnością:
  • teren miasta Tarnowskie Góry,
  • teren powiatu tarnogórskiego.
 2. Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu wraz z adresem siedziby oraz pieczęcią okrągłą, zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w okręgu napis: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach”.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach, która pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej dla województwa śląskiego.

II
Zakres działalności

§ 6

1. Podstawowymi zadaniami Biblioteki są:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczenia do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz pozostałymi instytucjami kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
 5. Udzielanie bibliotekom innych sieci pomocy instrukcyjno-metodycznej.
 6. Działalność edukacyjna.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych.
 8. Prowadzenie usług bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych.

2. Zakres działania filii bibliotecznych jest tożsamy z zakresem działania Biblioteki, określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

 1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Tarnowskich Gór oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej (wystawy, wernisaże, spotkania autorskie, koncerty).
 2. Biblioteka wykonuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej powiatu tarnogórskiego na podstawie porozumienia nr 53/2007 z 2007 roku zawartego pomiędzy Gmina Tarnowskie Góry a Powiatem Tarnogórskim.

§ 8

 1. W skład Biblioteki wchodzą:

a) Biblioteka Centralna

b) Filie biblioteczne:

 • Filia nr 1 – Lasowice, ul. Leśna 23
 • Filia nr 2 – Osiedle Przyjaźń, ul. Morcinka 7
 • Filia nr 3 – ul. Okrzei 21
 • Filia nr 4 – Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, ul. Główna 27
 • Filia nr 5 – Repty Śląskie, ul. Witosa 61
 • Filia nr 9 – Strzybnica, ul. Strzybnicka 1
 • Filia nr 12 – Osada Jana, ul. Zaciszna 17
 • Filia nr 14 – Pniowiec. Ul. Jagodowa 72

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

§ 9

 1. Biblioteką zarządza, reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie sprawami Biblioteki,
 • kształtowanie programu działalności,
 • przygotowanie i zatwierdzanie planów rzeczowych i finansowych,
 • prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pozostałych pracowników Biblioteki,
 • przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
 • wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,
 • sprawowanie kontroli zarządczej.

IV
Mienie i finanse

§ 10

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, poz. 406), ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 4. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 5. Wartość majątku instytucji odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
 6. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
 7. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 11

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych źródeł finansowania (przychodów).
 2. Źródłami finansowania (przychodami) Biblioteki są:

a) dotacje podmiotowe przyznane przez organizatora na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje na prowadzenie zadania biblioteki powiatowej, ze środków pieniężnych przekazywanych przez Powiat Tarnogórski,

c) dotacje celowe przyznane przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

d) dotacje celowe przyznane przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,

e) dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa,

f) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,

g) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

h) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

i) inne źródła.

§ 12

 1. Do składania, w imieniu Biblioteki, oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.
 2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planach: rzeczowym i finansowym Biblioteki.
 3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.

V
Postanowienia końcowe

§ 13

Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

§ 14

Przekształcenie, podział lub likwidacja Biblioteki następuje w formie uchwały Rady Miejskiej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 15

Zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. Podlegają one również wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

Załączniki

Nadchodzące wydarzenia

p
w
ś
c
p
s
n
p
w
ś
c
p
s
n
31
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
21 sie
21 sierpnia 2023    
16:00 - 18:00
02 wrz
02 września 2023    
10:00 - 11:30
Events on 07 sierpnia 2023
Events on 21 sierpnia 2023
21 sie
Events on 02 września 2023
02 wrz
10:00 - 11:30
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco