Ładowanie

Regulaminy

Standardy Ochrony Małoletnich
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
– wersja skrócona

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 09.05.2024 r.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA

W TARNOWSKICH GÓRACH – WERSJA SKRÓCONA

 1. Pracownik Biblioteki powinien traktować Cię z szacunkiem. Nie może stosować wobec Ciebie przemocy w jakiejkolwiek formie.
 2. Jeśli pracownik Biblioteki lub inna osoba znajdująca się w Bibliotece  atakuje Cię, krzyczy na Ciebie, dokucza, obraża, szturcha, czujesz się źle w jej obecności – powiedz o tym rodzicom lub innemu bibliotekarzowi. Pamiętaj, że zawsze możesz przyjść także do Dyrektora Biblioteki (gabinet znajduje się na I piętrze) i porozmawiać o tym, co Cię spotkało.
 3. Pracownik Biblioteki nie może Cię dotykać, a jeśli sytuacja tego wymaga (np. gdy pomaga Ci skorzystać z toalety lub chce Cię pocieszyć, bo z jakiegoś powodu płaczesz i jest Ci smutno), powinien zapytać o zgodę. Pamiętaj, że zawsze możesz odmówić.
 4. Nie ma znaczenia, czy osoba, która Cię krzywdzi, to dorosły czy dziecko – nie bój się
  o tym mówić.
 5. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś, aby Cię traktowano. Nie obrażaj, nie wyzywaj, nie używaj wulgarnych słów, nie wyśmiewaj itd.
 6. Zwracaj się do pracowników Biblioteki używając słów „Pan/Pani”, nie zapraszaj ich do znajomych na Facebooku czy Instagramie, nie podawaj im swojego numeru telefonu czy maila (chyba, że zapyta Cię o to bibliotekarz przy ladzie bibliotecznej podczas zapisywania Cię do Biblioteki lub podczas wypożyczania zbiorów).
 7. Gdy uczestniczysz w wydarzeniach, które odbywają się w Bibliotece, pracownicy mogą robić Ci zdjęcia w celu promocji i dokumentacji imprezy. Jeśli się na to nie zgadzasz, poproś rodzica, by podczas zgłoszenia na wydarzenie nie wyraził zgody na publikację Twojego wizerunku. Pamiętaj, że w przypadku zdjęć grupowych nawet sprzeciw rodzica nie wystarczy i zdjęcie, na którym jesteś widoczny, może zostać opublikowane przez Bibliotekę.
 8. Gdy korzystasz z Internetu, zachowaj ostrożność. Nie instaluj samodzielnie żadnych programów, nie odwiedzaj stron dla dorosłych, a jeśli przypadkiem trafisz na treści, które wzbudzą Twój niepokój, poinformuj o tym dyżurującego bibliotekarza.
 9. Słuchaj poleceń pracowników Biblioteki. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, wytłumacz dlaczego.

Informacja, gdzie szukać pomocy:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia innych. Jeżeli Ty lub ktoś
z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy, także domowej, reaguj. Wezwij Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:

 1. Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
 2. Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym
  i terapeutycznym;
 3. Ośrodki interwencji kryzysowej i ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie
  i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielając Ci pomocy i wsparcia
  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej;
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej oraz udzielając Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy
  w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych;
 5. Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną;
 6. Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych;
 7. Placówki ochrony zdrowia – np. pomagając uzyskać zaświadczenie lekarskie
  o doznanych obrażeniach;
 8. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu;
 9. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

Możesz również zadzwonić do:

 1. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” tel. 800 120 002. Otrzymasz tam wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje
  o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania;
 2. Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 czynny całą dobę. Można tam anonimowo dowiedzieć się o możliwości otrzymania pomocy, uzyskać szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski;
 3. Policyjnego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie
  w godzinach 09:30-15:30, od godz.15:30 do 9:30 włączony jest automat).

Regulamin Standardy Ochrony Małoletnich – wersja skrócona

Plik w formacie PDF (213 KB).

Standardy Ochrony Małoletnich
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 09.05.2024 r.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA

W TARNOWSKICH GÓRACH

Biblioteka wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom korzystającym oraz chcącym skorzystać z zasobów Biblioteki bezpiecznego środowiska. Biblioteka zapewnia, że jej działalność jest zorganizowana tak, aby zapewnić małoletnim wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich bezpieczny i komfortowy, wolny od zagrożeń i zachowań nieodpowiednich, w szczególności wolny od jakichkolwiek form przemocy i dyskryminacji. Pracownicy Biblioteki, podejmując działania dla dobra małoletnich i w ich najlepszym interesie, traktują ich z szacunkiem oraz uwzględniają ich potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel Biblioteki jakiejkolwiek formy przemocy wobec małoletnich. Pracownicy, realizując powyższe działania, postępują w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Akty prawne, na których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach to:

 • ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 560 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 424 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE TERMINY

§ 1

 1. Ilekroć w Standardach jest mowa o:
  1. Bibliotece –należy przez to rozumieć instytucję kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach reprezentowaną przez Dyrektora;
  2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
   im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach;
  3. pracowniku, personelu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusza, praktykanta i stażystę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach;
  4. partnerze – należy przez to rozumieć osoby współpracujące z Biblioteką przy organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych;
  5. małoletnim – należy przez to rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 roku życia;
  6. opiekunie małoletniego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania małoletniego, w szczególności jego rodzica lub opiekuna prawnego;
  7. zgodzie rodzica/opiekuna prawnego małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych małoletniego, jednak
   w przypadku braku porozumienia między rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
  8. krzywdzeniu małoletniego – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę,
   w tym pracownika lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
   1. przemoc fizyczna – to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała, skutkiem której mogą być między innymi złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia;
   2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać;
   3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm);
   4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju małoletniego, między innymi odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom;
   5. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
    i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
  9. koordynator – należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie
   i przestrzeganie Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece;
  10. danych osobowych małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

ROZDZIAŁ II
ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM
A PERSONELEM


§ 2

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
  1. Biblioteka dba o to, by osoby przez nią zatrudnione posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy oraz były bezpieczne dla dzieci. Aby sprawdzić powyższe, Biblioteka
   w procesie rekrutacji wymaga od kandydata/kandydatki do pracy dostarczenia danych
   i dokumentów dotyczących:
   1. wykształcenia;
   2. kwalifikacji zawodowych;
   3. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki;
  2. dodatkowo Biblioteka pozyskuje od kandydatów/kandydatek do pracy dane pozwalające zidentyfikować daną osobę tj.:
   1. imię (imiona) i nazwisko;
   2. datę urodzenia;
   3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę.
 2. Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania swoich obowiązków, Biblioteka sprawdza osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.
 3. Należy pobrać od kandydata/kandydatki do pracy/wolontariusza/praktykanta/stażysty informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 z późn. zm., oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 4. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej związanej z kontaktami z dziećmi bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 5. Należy pobrać od kandydata/kandydatki do pracy/wolontariusza/praktykanta/stażysty oświadczenie o państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (załącznik nr 1).
 6. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem o niekaralności w zakresie przestępstw określonych
  w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz
  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 z późn. zm., oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego oraz toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych (załącznik nr 2).
 7. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 8. Pracownicy poświadczają na piśmie, że zapoznali się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w Bibliotece oraz, że będą ich przestrzegać. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
 9. Zasady zawarte w ust. 2-8 obowiązują wszystkie osoby zatrudniane i współpracujące
  z Biblioteką przy organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla małoletnich.

§ 3

 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi:
  1. podstawowym celem wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Personel traktuje małoletnich
   z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec nich w jakiejkolwiek formie;
  2. zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów oraz partnerów.
 2. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi
  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.
 3. Pracownik w kontakcie z małoletnimi:
  1. zachowuje cierpliwość i odnosi się do małoletnich z szacunkiem;
  2. uważnie wysłuchuje małoletnich i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;
  3. nie zawstydza małoletniego, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
  4. nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);
  5. nie ujawnia wrażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku.
 4. Pracownikowi nie wolno w obecności małoletnich niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
 5. Pracownikowi nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 6. Pracownik zobowiązany jest do równego traktowania małoletnich, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
 7. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądu małoletniego.
 8. Pracownik nie może utrwalać wizerunków małoletnich w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun nie wyraził na to zgody.

§ 4

 1. Pracownikowi bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):
  1. nawiązywać relacji seksualnych z małoletnimi;
  2. składać małoletnim propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;
  3. proponować małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (np. narkotyków, dopalaczy).

§ 5

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia małoletnim stosownej pomocy w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo.
 2. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami i procedurą wskazaną w rozdziale IV.
 3. W przypadku delikatnych spraw, kiedy występuje podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów, pracownik jest zobligowany do poinformowania Dyrektora (np. w sytuacji zauroczenia małoletniego pracownikiem bądź pracownika małoletnim).

§ 6

 1. Niedozwolone jest każde przemocowe zachowanie wobec małoletniego.
 2. Do przemocowych zachowań zaliczyć można popychanie, bicie, szturchanie itp.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.
 4. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może:
  1. być niejawny;
  2. być ukrywany;
  3. wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją;
  4. wynikać z relacji władzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika
  z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:
  1. pomoc małoletniemu z niepełnosprawnością w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/jego opiekun wyrazi zgodę;
  2. pomoc małoletniemu z niepełnosprawnością w spożywaniu posiłków;
  3. pomoc małoletniemu z niepełnosprawnością w poruszaniu się po obiekcie.

§ 7

 1. Zabroniony jest kontakt z małoletnim poza godzinami pracy pracownika.
 2. Nie wolno zapraszać małoletnich do swojego miejsca zamieszkania.
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z małoletnim poza godzinami pracy, odbywa się on za pośrednictwem telefonu lub Internetu lub w obecności jego rodziców/opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ III
ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH

§ 8

 1. Pracownicy, w ramach wykonywanych obowiązków, zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich takie jak:
  1. małoletni jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;
  2. małoletni kradnie jedzenie, pieniądze itp.;
  3. małoletni żebrze – małoletni jest głodny;
  4. małoletni nie ma np. odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;
  5. małoletni ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić;
  6. podawane przez małoletniego wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp. małoletni często je zmienia;
  7. małoletni nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
  8. małoletni boi się rodzica/opiekuna prawnego, boi się powrotu do domu;
  9. małoletni wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
  10. małoletni nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość małoletniego”);
  11. małoletni cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
  12. małoletni jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samookalecza itp.;
  13. małoletni mówi o przemocy.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRACOWNIKA LUB INNĄ OSOBĘ

§ 9

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez osoby trzecie związane z Biblioteką tj. przez pracowników, wolontariuszy, praktykantów, stażystów, partnerów współpracujących z Miejską Biblioteką Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach:
  1. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadcza krzywdzenia przez innego pracownika lub dorosłego niebędącego rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie;
  2. pracownik przekazuje informacje Dyrektorowi Biblioteki;
  3. Dyrektor zawiadamia policję pod numerem 112 lub 997 i podejmuje dodatkowe kroki jako pracodawca;
  4. Dyrektor zawiadamia rodziców lub opiekunów małoletniego o incydencie oraz udziela niezbędnych informacji tj. o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej);
  5. w przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez członka personelu, wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy;
  6. w przypadku gdy członek personelu dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Dyrektor powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać osobę podejrzewaną o krzywdzenie oraz innych świadków zdarzenia.

§ 10

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego przebywającego w Bibliotece (np. na zajęciach grupowych):
  1. należy przeprowadzić rozmowę z małoletnim podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi, a także oddzielnie z małoletnim poddawanym krzywdzeniu i jego rodzicami/opiekunami prawnymi;
  2. należy również porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu;
  3. należy dążyć w trakcie rozmów do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na Karcie Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4. Sporządza się oddzielne Karty Interwencji dla małoletniego krzywdzącego oraz krzywdzonego;
  4. wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego krzywdzącego należy omówić działania mające na celu zmiany niepożądanych zachowań, natomiast
   z rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego poddawanego krzywdzeniu należy omówić działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia;
  5. jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest małoletni w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie;
  6. jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest małoletni powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

§ 11

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez rodzica/opiekuna prawnego:
  1. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadcza krzywdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, niezwłocznie interweniuje i zapewnia małoletniemu bezpieczne miejsce;
  2. pracownik przekazuje informacje Dyrektorowi Biblioteki;
  3. Dyrektor ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej);
  4. dalsze postępowanie leży w kompetencjach instytucji wskazanych w pkt 3.

§ 12

 1. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 2. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe) dzwoniąc pod numer 112.
 3. Poinformowania służb dokonuje członek personelu, który pierwszy powziął informację
  o zagrożeniu.
 4. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia małoletniego oraz z przebiegu każdej interwencji należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 5. Kartę załącza się do rejestru interwencji prowadzonego przez osoby wyznaczone do monitorowania Standardów Ochrony Małoletnich, o których mowa w § 20 ust. 1-3.

ROZDZIAŁ V
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

§ 13

 1. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Z czynności tych prowadzona jest ewidencja przez osoby upoważnione, o których mowa w § 20 ust. 1-3;
  3. pracownik jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych małoletniego tylko
   w zakresie określonym przez prawo.
 2. Z uwagi na wrażliwy charakter danych osobowych wszelka dokumentacja w wersji papierowej jest prowadzona pod szczególnym nadzorem osób upoważnionych, a dokumenty w postaci cyfrowej są zabezpieczone poprzez hasło przed otwarciem danego pliku lub dostępne poprzez dodatkową autoryzację. Przesyłanie materiałów elektronicznych sporządzanych na wypadek ujawnionego zdarzenia z małoletnim co do zasady musi być zabezpieczone przed dostępem przez osoby nieuprawnione.

§ 14

 1. Pracownik nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani o jego opiekunie.
 2. Pracownik w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może skontaktować się
  z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody pracownik podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.
 3. Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się
  w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

§ 15

 1. Pracownicy, uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.
 2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z aktywności bibliotecznych służy dokumentowaniu działań w Bibliotece i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

§ 16

 1. Dbamy o bezpieczeństwo wizerunku dzieci poprzez:
  1. pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania. W treści zgody będą zamieszczane między innymi informacje, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania, w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane;
  2. unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka, używamy tylko imienia;
  3. zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
   1. wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go
    w negatywnym kontekście;
   2. zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.

§ 17

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku Biblioteki

 1. W sytuacjach, w których Biblioteka rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
  1. dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane;
  2. zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie;
  3. jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub operatorowi kamery), zadbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
   1. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora
    w czasie trwania wydarzenia;
   2. niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała
    z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej instytucji.
 2. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

§ 18

Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka

 1. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, Biblioteka będzie respektować ich decyzję.
 2. Z wyprzedzeniem zostanie ustalone z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM
DO SIECI

§ 19

 1. Biblioteka, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania ze stanowisk komputerowych są określone w odrębnym Regulaminie.
 2. Na terenie Biblioteki Centralnej i filii bibliotecznych dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika Biblioteki, który informuje dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i czuwa nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania ze sprzętu komputerowego.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, będącego własnością osoby małoletniej, jest możliwe jedynie za zgodą osoby, która jest nagrywana i/lub fotografowana.
 4. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o występującej cyberprzemocy, pracownik Biblioteki niezwłocznie zgłasza problem rodzicom lub opiekunom osoby małoletniej, a jeśli zachodzi potrzeba powiadamia właściwe instytucje i organy.

ROZDZIAŁ VIII
MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW

§ 20

 1. Dyrektor Biblioteki wyznacza koordynatora oraz osoby odpowiedziane za Standardy Ochrony Małoletnich w Bibliotece.
 2. Pełnienie funkcji koordynatora powierza się Kierownikowi Działu Promocji.
 3. Osobami odpowiedzialnymi są: Kierownik oraz pracownicy Działu dla Dzieci i Młodzieży.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1-3, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały ich naruszenia i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 1-3, przeprowadzają wśród pracowników Biblioteki, raz na
  2 lata, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do Standardów.
 6. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Bibliotece.
 7. Osoby, o których mowa w ust. 1-3, dokonują opracowania ankiet wypełnionych przez pracowników. Na tej postawie sporządzają raport z monitoringu, który następnie przekazują Dyrektorowi Biblioteki.
 8. Dyrektor wprowadza niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Standardów.

ROZDZIAŁ IX
ZAPISY KOŃCOWE

§ 21

 1. Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 16.05.2024 roku.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób przyjęty w Bibliotece.
 3. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem ogólnodostępnym dla pracowników, małoletnich oraz ich opiekunów wywieszonym w widocznym miejscu
  w siedzibie Biblioteki oraz zamieszczonym na stronie internetowe www.biblioteka.tgory.pl w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.  

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich

……………………………………..                                Tarnowskie Góry, dnia ……………………

                  (imię i nazwisko)                                                                                                                 (data)

……………………………………………..

              (adres zamieszkania)

……………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 20 lat zamieszkiwałem/am /nie zamieszkiwałem/am*
w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska i państwie obywatelstwa.

Państwem mojego zamieszkania było …………………………………………………………….. **

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

            ……………………………………………………………….

                                                                                                            (podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełnić tylko w przypadku zamieszkiwania poza Rzeczpospolitą Polską i państwie obywatelstwa.

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich

Tarnowskie Góry, dnia ……………………

                                                                                                                                                  (data)

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Ja niżej podpisany/a ……………………………..…………………… nr PESEL ………………….…..

oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………….

                                                                                                          (podpis)

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich

Tarnowskie Góry, dnia ……………………

                                                                                                                                    (data)

OŚWIADCZENIE

O ZAPOZNANIU I PRZESTRZEGANIU ZASAD

ZAWARTYCH W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałem/am się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

……………………………………………………………….

   (podpis)

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich

KARTA INTERWENCJI

Imię i nazwisko małoletniego     
Przyczyna interwencji     
Osoba zgłaszająca interwencję   
Opis działań podjętych przez personel  DataDziałanie
        
        
          
Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)  zawiadomienie policjizawiadomienie o podejrzeniu przestępstwainny rodzaj interwencji. Jaki?  
Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji   
Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli Biblioteka uzyskała informacje
o wynikach/działania Biblioteki
DataDziałanie
        
          
        

Załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA

 TakNie
Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w Bibliotece?  
Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?  
Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?  
Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych
w Standardach Ochrony Małoletnich przez innego pracownika?
  
4 a. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)                
4 b. Czy podjąłeś/aś jakieś działania: jeśli tak – jakie, jeśli nie dlaczego?        (odpowiedź opisowa)                
Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich? (odpowiedź opisowa)                

Regulamin Standardy Ochrony Małoletnich

Plik w formacie PDF (473 KB).

Regulamin Ramowy Biblioteki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
  – dorośli 3,00 zł
  – dzieci (do lat 14-tu) 2,00 zł
  – emeryci i renciści 2,00 zł
  – za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
  Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
 7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
 9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu/Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu/Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Na podstawie Regulaminu Ramowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
  w Tarnowskich Górach sporządzane są Regulaminy Działów i Filii.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 5. Traci moc Regulamin Ramowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Ramowy Biblioteki

Plik w formacie PDF (124 KB).

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
  – dorośli 3,00 zł
  – dzieci (do lat 14-tu) 2,00 zł
  – emeryci i renciści 2,00 zł
  – za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
  Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
 7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
  Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
 2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
 9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni dla Dorosłych, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia dla Dorosłych wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

Plik w formacie PDF (126 KB).

Regulamin Wypożyczalni i Czytelni Naukowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
  – dorośli 3,00 zł
  – dzieci (do lat 14-tu) 2,00 zł
  – emeryci i renciści 2,00 zł
  – za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
  Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
 7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
  Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
 2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
 9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni i Czytelni Naukowej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia
  i Czytelnia Naukowa wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni i Czytelni Naukowej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Wypożyczalni i Czytelni Naukowej

Plik w formacie PDF (126 KB).

Regulamin Działu dla Dzieci i Młodzieży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
  – dorośli 3,00 zł
  – dzieci i młodzież 2,00 zł
  – emeryci i renciści 2,00 zł
  – za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
  Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
 7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
 8. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu dla Dzieci i Młodzieży, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 2 ust. 4 Dział dla Dzieci
  i Młodzieży wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może odstąpić od pobierania kar.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 2. Bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu dla Dzieci Młodzieży. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 6. Traci moc Regulamin Działu dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 26.04.2022 roku.

Regulamin Działu dla Dzieci i Młodzieży

Plik w formacie PDF (144 KB).

Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą, w pierwszej kolejności, korzystać: osoby z dysfunkcją narządu wzroku, niezdolne do samodzielnego czytania oraz dyslektycy.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.
  Opłata za identyfikator wynosi:
  – dorośli 3,00 zł
  – dzieci (do lat 14-tu) 2,00 zł
  – emeryci i renciści 2,00 zł
  – za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
  Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
 7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
  1. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
 2. Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
 3. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości wydawnicze, pozycje do nauki języka obcego).
 7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
 9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia Językowa i Książki Mówionej wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej

Plik w formacie PDF (147 KB).

Regulamin Czytelni Czasopism

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Czytelni Czasopism zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę czytelnika rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Czytelnię Czasopism o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie czytelnika.
 6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).

§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM

 1. Z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po uprzednim wpisaniu się na indywidualną kartę osobową czytelnika.
 2. Archiwalne numery czasopism można wypożyczać. Warunkiem wypożyczenia tych czasopism jest założenie karty czytelnika.
 3. Udostępnianie i wypożyczanie czasopism jest nieodpłatne.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
 5. Nie wypożycza się na zewnątrz dzienników oraz tygodnika „Gwarek”.
 6. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu czasopism telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE CZASOPISM

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania czasopism będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan czasopisma przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone czasopismo wynosi aktualną wartość rynkową czasopisma.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia czasopisma, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE CZASOPISM

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem czasopism ponad termin określony w § 2 ust. 4 Czytelnia Czasopism wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od czasopism wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie czasopisma i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Czytelni Czasopism. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
  w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Czytelni Czasopism

Plik w formacie PDF (115 KB).

Regulamin Galerii Antresola Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2023 z dnia 05.10.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Galeria Antresola, zwana dalej Galerią, działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
 2. Przestrzeń wystawiennicza Galerii mieści się w Czytelni Czasopism.
 3. Galeria czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 4. Prezentacja wystaw w Galerii oraz jej zwiedzanie jest bezpłatne.
 5. Wejście na teren Galerii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, a zwiedzający wystawę zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CHARAKTER DZIAŁANIA

 1. Galeria dostępna jest dla twórców różnych środowisk artystycznych Tarnowskich Gór oraz artystów z całej Polski i innych krajów.
 2. W Galerii organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych.
 3. Dopuszcza się ekspozycje malarskie, graficzne, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie i inne formy przestrzenne.
 4. Prace przekazywane na wystawę przez twórców winny być oprawione zgodnie z zasadami ekspozycji, z wymogami dla danej techniki artystycznej oraz dostosowane do możliwości technicznych eksponowania ich w Galerii.
 5. Każdy z twórców zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku o udostępnienie Galerii Antresola w celu organizacji wystawy, Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) przed rozpoczęciem wystawy.
 6. O terminie dostarczenia prac i materiałów przez twórców decydują pracownicy Działu Promocji tel. 791-751-721.
 7. Wystawiający twórcy zobowiązani są do montażu ekspozycji zgodnie z własną wizją oraz możliwościami Galerii najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia ekspozycji.
 8. Każdy z twórców zobowiązany jest do odbioru eksponowanych prac w terminie 2 dni od dnia zakończenia wystawy. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie po upływie ww. terminu.
 9. Twórcy we własnym zakresie przygotowują wernisaż wystawy, Biblioteka zapewnia jedynie prosty poczęstunek (kawa, herbata).
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność wystawionych przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez twórców.
 11. Biblioteka nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych.

§ 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania ciszy w czasie zwiedzania i podporządkowania się zaleceniom pracowników Biblioteki.
 2. W trosce o komfort zwiedzania wystaw należy wyciszyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia zakłócające ciszę.
 3. Dzieci do lat 13 zwiedzają wystawę pod opieką dorosłych opiekunów.
 4. Na terenie Galerii zakazane jest: wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, palenie papierosów
  i stosowanie innych wyrobów tytoniowych, wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów. Obowiązuje także zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.
 5. Pracownik ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że nie spełnia wymogów powyższego ust. 4, albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie Galerii lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYSTAWY/WERNISAŻU

 1. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom.
 2. Biblioteka informuje na plakatach o czynnościach, jakie będą realizowane podczas wystawy/wernisażu, a w szczególności o realizacji dokumentacji filmowo-fotograficznej celem promocji wydarzenia w środkach masowego przekazu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Udział w wystawie/wernisażu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie
  w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
  w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Udział w wystawie/wernisażu oznacza, że uczestnik jest świadomy i czuje się poinformowany, poprzez zamieszczone informacje na plakacie, iż może widnieć na relacji fotograficznej, filmowej, która będzie przedmiotem publikacji zgodnie z ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach (załącznik do Polityki Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika wystawy/wernisażu w zakresie publikacji jego wizerunku, Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub filmowego w tym zakresie.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania wystawy bez zgody Biblioteki i autora prac.
 2. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników wystawy/wernisażu skutkować może odpowiedzialnością prawną.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Galerii Antresola Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.03.2017 roku.

Regulamin Galerii Antresola

Plik w formacie PDF (248 KB).

Regulamin Filii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2023 z dnia 12.04.2023 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
  a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
  b) zapoznać się z Regulaminem;
  c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
  i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
 6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).


§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
  Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
 2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.


§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych placówek należących do własnej sieci znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu elektronicznego INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.


§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.


§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka wysyła upomnienia:
  I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 10,00 zł
  II upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
  III upomnienie – kara za przetrzymanie – 20,00 zł
 2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,70 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 roku.
 4. Traci moc Regulamin Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

Regulamin Filii

Plik w formacie PDF (114 KB).

Regulamin organizacji imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 z dnia 01.08.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Siedziba Biblioteki:
  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 5.
 2. Przez imprezę rozumie się różnego rodzaju spotkania, wykłady, wystawy, wernisaże, koncerty, kiermasze, zajęcia na wolnym powietrzu oraz inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Centralną lub filie biblioteczne.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie zaś inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniu z Biblioteką.
 2. W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  – napojów alkoholowych;
  – środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających;
  – materiałów pirotechnicznych;
  – materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 2. Biblioteka może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  – znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających;
  – posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  – zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni,
  a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 4. ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprezy oraz do zmiany terminu imprezy.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki – również na tych stronach Biblioteka informuje o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom.
 2. Biblioteka informuje na plakatach o czynnościach, jakie będą realizowane podczas wydarzenia, a w szczególności o realizacji dokumentacji filmowo-fotograficznej celem promocji wydarzenia w środkach masowego przekazu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie
  w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
  w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Udział w imprezie oznacza, że uczestnik jest świadomy i czuje się poinformowany, poprzez zamieszczone informacje na plakacie imprezy, iż może widnieć na relacji fotograficznej, filmowej, która będzie przedmiotem publikacji zgodnie z ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (załącznik nr 13 Polityki Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika imprezy w zakresie publikacji jego wizerunku, Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub filmowego w tym zakresie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i prowadzącego spotkanie.
 2. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych
  w postaci wizerunku uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną.
 3. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie kulturalno-edukacyjny. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
  u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2018 r.
 5. Traci moc Regulamin Organizacji Imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 26.03.2018 roku.

Regulamin organizacji imprez

Plik w formacie PDF (26 KB).

Regulamin organizacji konkursów i warsztatów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2018 z dnia 01.08.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursach i warsztatach organizowanych
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Siedziba Biblioteki: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 5.
 2. Przez konkursy i warsztaty rozumie się różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Centralną lub filie biblioteczne.
 3. Udział w konkursach lub warsztatach oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi, w trakcie konkursów lub warsztatów, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o konkursie lub warsztatach zaś inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniu z Biblioteką.
 2. Każdy organizowany przez Bibliotekę konkurs będzie posiadał odrębny regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej Biblioteki.
 3. W przypadku gdy liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w warsztatach.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH I WARSZTATACH

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Biblioteki i posiadania:
  – napojów alkoholowych;
  – środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających;
  – materiałów pirotechnicznych;
  – materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 2. Biblioteka może odmówić wstępu na konkurs lub warsztaty oraz przebywania na nich osobom:
  – znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających;
  – posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  – zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec instruktora prowadzącego warsztaty oraz innych uczestników.
 4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w konkursach lub warsztatach, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 4. ZMIANY TERMINU

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach konkursów
  i warsztatów oraz do zmian terminów konkursów i warsztatów.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub warsztatów w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu
  o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania konkursu lub warsztatów umieszczana jest na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki – również na tych stronach Biblioteka informuje
  o wyznaczeniu kolejnego terminu konkursu lub warsztatów.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię
  i nazwisko, telefon oraz adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach promocyjnych, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W przypadku konkursu lub warsztatów, osoby uczestniczące podpisują zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku oraz podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną – zgodnie z obowiązującymi wzorami Polityki Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
  i jego wizerunku musi podpisać rodzic lub opiekun prawny – zgodnie ze wzorem Polityki Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie lub warsztatach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie lub warsztatach.
 5. Nie wyrażenie zgody uczestnika na utrwalenie wizerunku nie będzie powodować braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub warsztatach.
 6. W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (załącznik nr 13 Polityki Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika konkursu lub warsztatów w zakresie publikacji jego wizerunku, Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub filmowego w tym zakresie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania konkursu lub warsztatów.
 2. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych
  w postaci wizerunku uczestników konkursu lub warsztatów skutkować może odpowiedzialnością prawną.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utrwalenie wizerunku uczestnika i opublikowanie
  w jakiejkolwiek formie przez:
  – pozostałych uczestników konkursu lub warsztatów;
  – rodziców uczestnika konkursu lub warsztatów;
  – opiekuna prawnego uczestnika konkursu lub warsztatów.
 4. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane w trakcie konkursów lub warsztatów mają charakter wyłącznie kulturalno-edukacyjny. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie konkursów lub warsztatów, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2018 r.

Regulamin organizacji konkursów i warsztatów

Plik w formacie PDF (34 KB).

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym, naukowym i edukacyjnym. Korzystanie ww. celach traktowane jest priorytetowo.
 2. Do korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu uprawnia czytelny dokument tożsamości ze zdjęciem. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.
 3. Bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
 4. Ze stanowisk komputerowych i Internetu mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia
  w godzinach pracy Biblioteki.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia stanowiska komputerowego oczekującej osobie. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.
 7. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego.
 8. W czasie sesji wyszukiwawczej użytkownicy mogą dokonywać wydruków komputerowych z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Skalkulowana cena wydruku wynosi:
  Cena wydruku
  A4 druk/ kserowanie Czarno-białe jednostronnie – tekst 0,50 zł
  Czarno-białe dwustronnie – tekst 1,00 zł
  Kolorowe jednostronnie – grafika 2,50 zł
  Kolorowe dwustronnie – grafika 5,00 zł
  A3 druk/ kserowanie Czarno-białe jednostronnie – tekst 1,00 zł
  Czarno-białe dwustronnie – tekst 2,00 zł
  Kolorowe jednostronnie – grafika 5,00 zł
  Kolorowe dwustronnie – grafika 10,00 zł
 9. Użytkownikowi zabrania się:
  a) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe;
  b) wykorzystywania komputera do czynności niezgodnych z prawem;
  c) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera;
  d) instalowania (uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika;
  e) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych na komputerze Biblioteki;
  f) zakładania własnych katalogów na dyskach;
  g) łamania zabezpieczeń systemu;
  h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
  i) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 11. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac
  i natychmiastowego przerwania sesji w przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu lub jeżeli uzna, że wykonywane są inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 12. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane
  i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych. Po zakończeniu pracy
  z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zapisane w komputerach prywatne dane, pliki oraz pozostawione nośniki zewnętrzne.
 14. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika Biblioteki własnego urządzenia komputerowego.
 15. Bibliotekarz może odmówić korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu osobom, które niskim poziomem higieny odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
 16. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu jest równoznaczne ze znajomością
  i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.
 17. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i pozostałych użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych
  i Internetu, a także czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
 18. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu. Decyzje
  w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu/Filii. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży
  w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2024 roku.
 21. Traci moc Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 27.03.2023 roku.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych i internetu

Plik w formacie PDF (154 kB).

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 13.03.2023 r.

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca/Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
  w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ulicy Zamkowej 5 (42-600 Tarnowskie Góry),
  NIP: 645-11-61-607.
 2. Punkt sprzedaży biletów – punkt czynny na terenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Zamkowej 5 (42-600 Tarnowskie Góry) – Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa.
 3. Kupujący – klient, nabywca.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Bilet wstępu – dokument upoważniający do wstępu na wydarzenie własne. Bilet wstępu jest dostępny wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) i jest udostępniany przez Sprzedawcę.
 6. Grupowy bilet wstępu – dokument upoważniający do wstępu na wydarzenie własne dla grupy powyżej 10 osób.
 7. Wydarzenie własne – spotkanie, wykład, warsztat, spektakl i inne wydarzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
 8. Biuro informacyjne – to punkt Organizatora odpowiedzialny za rezerwację i sprzedaż biletów wstępu, dostępny pod adresem: Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowej 5,
  42-600 Tarnowskie Góry
  , kontakt telefoniczny: +48 32/285-41-60 wew. 12 lub e-mail: bilet@biblioteka.tgory.pl
 9. Punkt organizacyjny – to miejsce wskazane przez Organizatora wykonujące funkcję Punktu sprzedaży biletów w przypadku wydarzeń plenerowych.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia własne, a także ogólne zasady obowiązujące na wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
 2. Ceny jednostkowe biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny biletów na wydarzenia własne są zróżnicowane. Szczegółowe informacje na temat cen biletów na poszczególne wydarzenia, dostępne będą na stronie www.biblioteka.tgory.pl i w Biurze informacyjnym.
 3. Informacje dotyczące zakupu biletów wstępu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Sprzedawca nie prowadzi wysyłkowej formy sprzedaży biletów.
 4. Kupujący może odebrać bilet wstępu osobiście w Punkcie sprzedaży biletów lub
  w przypadku wydarzeń plenerowych w Punkcie organizacyjnym wskazanym przez Biuro informacyjne. Informacja o godzinach pracy Punktu sprzedaży biletów zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.biblioteka.tgory.pl
 5. Zgodnie z zastrzeżeniem § 6 Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów wstępu. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji zakupionych biletów.

§ 3 SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za bilety wstępu:
 2. gotówką w Punkcie sprzedaży biletów – przy odbiorze osobistym (bilety pojedyncze lub grupowe);
 3. przelewem bankowym – wyłącznie grupowe bilety wstępu na podstawie dokonanej zgodnie z § 5 rezerwacji.
 4. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcję, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakupiono bilet wstępu. Potrzebę otrzymania faktury
  w terminie, o którym mowa powyżej należy zgłosić mailowo na adres: faktury@biblioteka.tgory.pl podając w treści wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Punkt sprzedaży biletów czynny jest w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach Punkt sprzedaży biletów może być czynny na 60 minut przed wydarzeniem.
 6. Płatność w Punkcie sprzedaży biletów następuje wyłącznie gotówką.

§ 4 REZERWACJA BILETÓW WSTĘPU

 1. Rezerwacji biletów wstępu można dokonywać osobiście w Biurze informacyjnym, telefonicznie +48 32/285-41-60 wew. 12 lub mailowo: bilet@biblioteka.tgory.pl
 2. Dokonać rezerwacji można jedynie podając: imię, nazwisko oraz numer telefonu i/lub adres e-mail. Tym samym Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora
  w celu skutecznej obsługi w przypadku ewentualnych zmian w terminie realizacji wydarzenia etc.
 3. Dokonana rezerwacja zachowuje swoją ważność automatycznie przez 3 dni niezależnie od sposobu rezerwacji, później automatycznie zostaje anulowana, a wolne miejsca kierowane są do ponownej sprzedaży.
 4. W szczególnych przypadkach termin rezerwacji może być przedłużony przez pracownika Organizatora.
 5. Rezerwacja jest możliwa najpóźniej na 4 dni przed datą wydarzenia.
 6. O godzinie 23:59 w dniu poprzedzającym wydarzenie następuje automatyczne anulowanie wszelkich rezerwacji.

§ 5 SPRZEDAŻ GRUPOWYCH BILETÓW WSTĘPU I ICH REZERWACJA

 1. Sprzedaż biletów wstępu następuje w Punkcie sprzedaży biletów w budynku Organizatora lub (dotyczy wyłącznie biletów grupowych) za pośrednictwem przelewu bankowego na konto: ING Bank Śląski S.A. nr 43 1050 1386 1000 0090 6786 5569.
 2. Biuro informacyjne prowadzi rezerwację dla grup powyżej 10 osób. Rezerwacji dokonuje się dzwoniąc pod numer telefonu: +48 32/285-41-60 wew. 12 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bilet@biblioteka.tgory.pl konieczne jest podanie: nazwy wydarzenia, liczby rezerwowanych biletów, imienia i nazwiska rezerwującego oraz danych kontaktowych
  (e-mail/telefon).
 3. Zarezerwowane grupowe bilety wstępu należy opłacić w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji przez Biuro informacyjne.
 4. W przypadku nie dokonania płatności za zarezerwowane grupowe bilety w terminie wskazanym w ust. 3 rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. Opłacone przelewem bankowym grupowe bilety należy odebrać w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura informacyjnego, lecz nie później niż w dniu wydarzenia.

§ 6 ZWROT BILETÓW WSTĘPU

 1. Sprzedawca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany bilet wstępu.
 2. Bilety wstępu nie podlegają wymianie lub zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia z winy Organizatora, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy lub wymiany biletów wstępu po okazaniu dowodu ich zakupu (pokwitowanie) w Punkcie sprzedaży biletów lub w Biurze informacyjnym. Środki pieniężne za zakupione przelewem grupowe bilety na odwołane z winy Organizatora wydarzenie, opłacone za pośrednictwem rachunku bankowego, zostaną zwrócone
  w terminie do 14 dni od daty odwołania wydarzenia na konto właściciela rachunku bankowego, z którego zostały przelane.

§ 7 BEZPŁATNE BILETY (WEJŚCIÓWKI) WSTĘPU NA WYDARZENIA

 1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach może udostępnić dowolną pulę biletów wstępu, bezpłatnych na wybrane wydarzenia.
 2. Bezpłatne bilety są do odbioru wyłącznie w Punkcie sprzedaży biletów.
 3. Jedna osoba może otrzymać do 4 bezpłatnych biletów wstępu.

§ 8 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Bilet wstępu traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia wskazanego na bilecie. Spóźnionej osobie nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety wstępu.
 2. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z pomieszczenia, bez zwrotu pieniędzy za bilety wstępu. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie wydarzenia, osoby te zostaną obciążone kosztami odwołania wydarzenia.
 3. Dzieci mogą uczestniczyć w wydarzeniach wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca wydarzenie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z pomieszczenia wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
 4. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający w pomieszczeniu musi posiadać ważny bilet wstępu, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s.1) Organizator informuje:

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Miejska Biblioteka Publiczna
  im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik Administratora Danych, kontakt telefoniczny: 32/285-41-60 wew. 22, kontakt e-mail: iod@biblioteka.tgory.pl
 3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 roku;
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych;
 5. Dane osobowe Kupujących przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy,
  a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że odrębne przepisy zobowiązują, aby postąpić inaczej;
 6. Kupujący posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 9. Szczegółowa polityka prywatności oraz informacja odnośnie danych osobowych znajdują się kolejno pod linkami:
https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/biblioteka,m,2749,polityka-prywatnosci-i-cookies.html
https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/biblioteka,m,2720,ochrona-danych-osobowych.html

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.biblioteka.tgory.pl
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 roku.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu

Plik w formacie PDF (407 KB).

Nadchodzące wydarzenia

p
w
ś
c
p
s
n
p
w
ś
c
p
s
n
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
18
19
20
21
26
28
29
30
31
1
2
11 maj
11 maja 2024    
17:00 - 19:00
17 maj
17 maja 2024    
17:00 - 18:00
25 maj
25 maja 2024    
10:00 - 13:00
27 maj
27 maja 2024    
17:00 - 18:00
Events on 11 maja 2024
Events on 25 maja 2024
Events on 27 maja 2024
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco